در اين وبلاگ قدم به قدم با زبان زيباي فرانسه آشنا مي شويم ...
 

حرف تعريف كلمه اي است كه قبل از اسم مي آيد تا جنس و شمار و نوع آن را مشخص مي كند.

بهتر است از ابتدا هر اسمي را با حرف تعريف آن بشناسيم و به كار ببريم.  

حرف تعريف ها كلا به سه دسته تقسيم مي شوند .

۱- حرف تعريف معين   Articles définis

حرف تعريف معين پيش از اسمي گذاشته مي شود كه در نزد گوينده  و شنونده شناخته شده است .

Le  Audio. Press to listen!  براي اسامي مفرد مذكر                                    le sac Audio. Press to listen! ساك

La  Audio. Press to listen! براي اسامي  مفرد مونث                                 la table Audio. Press to listen!  ميز

Les  Audio. Press to listen! براي اسامي جمع ( مذكر و مونث )                 les chats Audio. Press to listen!  گربه ها

' L  براي اسامي  مفرد كه با حرف صدا دار و یا  h  غیر ملفوظ شروع می شوند .  

                                                                               l'animal   حيوان

2- حرف تعریف نامعین   Articles indéfinis 

 حرف تعريف نامعين پيش از اسمي مي آيد كه در نزد گوينده و مخاطب شناخته شده نيست .

Un  Audio. Press to listen!  براي اسامي مفرد مذكر                                 un jour   يك روز

Une  Audio. Press to listen! براي اسامي مفرد مونث                           une lampe  Audio. Press to listen! يك لامپ

Des Audio. Press to listen!  براي اسامي جمع ( مونث و مذكر )             des chiens   سگها

3-  حرف تعريف بهري Articles Dartitifs 

حرف تعريف بهري پيش از اسمي آورده مي شود كه مقدار و بهره اي از يك كليت نامشخص را بيان كند .

Du        براي اسامي مفرد مذكر              

De la    براي اسامي مفرد مونث

Des      براي اسامي جمع 

براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Mon 20 Jun 2005ساعت 1:25  توسط nevisandeh  | 

 

 بطور کلی ، براي جمع بستن اسامي يك حرف ( S ) به آخر اسم مفرد اضافه مي كنيم .

           le téléphone Audio. Press to listen!  تلفن                     les téléphones    تلفن ها                  

              le parent      والد                          les parents  Audio. Press to listen!   والدين

              l' oeuf  Audio. Press to listen!  تخم مرغ                       les oeufs  Audio. Press to listen!  تخم مرغها

 اسمي كه در مفرد خود به  S   يا   X  يا   Z  ختم مي شود ، در جمع تغييري نمي كند .

                   le tas  Audio. Press to listen!   توده                            les tas  Audio. Press to listen!    توده ها     

                  le choix     انتخاب                          les choix    انتخاب ها

                   le gaz Audio. Press to listen!   گاز                               les gaz  Audio. Press to listen!   گازها              

علاوه بر اين در موارد زير قوانين خاصي وجود دارد :

  1- اسم هاي مفرد مختوم  به ( ou) يا (Eu )  ، در جمع (X) مي گيرند .

                   le joujou     اسباب بازي             les joujoux  Audio. Press to listen!  اسباب بازي ها    

                   le cheveu      مو                            les cheveux     Audio. Press to listen!  موها

  استثنا :       le bleu     آبی                                 les bleus       آبی ها

 2 - اسم هاي مفرد مختوم به (al )  يا ( au ) در جمع به ( aux)  ختم مي شوند . 

                      le cadeau Audio. Press to listen!  هديه                   les cadeaux    هديه ها

                       le journal    روزنامه                  les journaux     روزنامه ها

 استثنا  :        le carnaval    جشن ( كارناوال )        les carnavals   كارناوالها

 3- پاره اي از اسمها داراي جمع ويژه اي هستند . 

                        l' oeil  Audio. Press to listen!  چشم                  les yeux  Audio. Press to listen! چشمها

                     Madame  Audio. Press to listen! خانم                     Mesdames   خانمها

 

    براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Thu 16 Jun 2005ساعت 21:1  توسط nevisandeh  | 

 

     اسم از حيث شمارش بر دو نوع است  :

           ۱- اسم مفرد ( Nom singulier ) : اسمي است كه بر يك فرد انسان ، جانور يا شئ دلالت كند .

                   un acteur  َAudio,press to listen!  يك بازيگر                        une robe  َAudio,press to listen!  یک دامن

                   le dessert  َAudio,press to listen!  دسر                                 la dent  َAudio,press to listen!  دندان

           2- اسم جمع ( Nom pluriel ) : اسمي است كه بر چند نفر ، چند جانور يا شئ دلالت كند .

                 des devoirs  َAudio,press to listen! تكاليف                     des chaussures َAudio,press to listen!   كفشها  

                     les yeux  َAudio,press to listen! چشمها                        les cheveux   َAudio,press to listen!  موها

 

         براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Tue 14 Jun 2005ساعت 13:37  توسط nevisandeh  | 

 

                              merci      headphone   ممنون

                    s'il vous plaît      Audio,press to listen !   لطفا

                          bonjour       Audio,press to listen!   روز بخیر

                           bonsoir      Audio,press to listen!   عصر بخیر

                      bonne nuit      Audio,press to listen!    شب بخیر

                       au revoir       Audio,press to listen!    بعدا می بینمت ( خداحافظ )

                         pardon        Audio, press to listen!   متاسفم

                 excusez-moi        Audio, press to listen !    معذرت می خواهم

        براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Sat 11 Jun 2005ساعت 15:0  توسط nevisandeh  | 

       

        قاعده کلی برای ساختن اسم مونث این است که یک حرف (E ) به انتهاي اسم مذكر اضافه كنيم .

                            un parent            قوم و خویش              une parente

 • اسم مذكري كه خود داراي (E ) است ، تغيير نمي كند .

                            un élève              دانش آموز                  une élève

 • اسم هاي مذكر مختوم به ER در مونث به Ere  ختم مي شوند .

                          un jardinier  مرد باغبان              une jardinière  زن باغبان  

 • اسم هايي كه به El و En و On ختم مي شوند ، در مونث حرف بي صداي انتهاي آنها مضاعف مي شود .

                           un chien Audio. Press to listen!   سگ نر                une chienne Audio. Press to listen!   سگ ماده

 • اسم مذكر مختوم به Eur در مونث به Euse ختم مي شود .

                      un vendeur    مرد فروشنده             une vendeuse   زن فروشنده  

 • اسم مذكر مختوم به Teur در مونث به Trice ختم مي شود .

                        un directeur    مدير                       une directrice    مديره

 • در بعضي موارد نيز مذكر و مونث اسامي كاملا متفاوت است .

                       le cheval   اسب                             la jument      ماديان  

 

          براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Fri 10 Jun 2005ساعت 10:36  توسط nevisandeh  | 

 

          در زبان فرانسه برای گفتن وقت بخیر کلمات متفاوتی وجود دارد :

۱-  در هنگام ورود :

            bonjour Audio. Press to listen!صبح و بعد از ظهر  ( بخیر )           bonsoir Audio. Press to listen!عصر و شب  ( بخیر )

۲- در هنگام خروج :

             bonne matinée  صبح بخیر                         bon après-midi بعد از ظهر بخیر 

              bonne soirée Audio. Press to listen!عصر بخیر                        bonne nuit Audio. Press to listen!شب بخیر

براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Mon 6 Jun 2005ساعت 14:20  توسط nevisandeh  | 

 

          در زبان فرانسه اسامی به دو صورت مونث و مذکر هستند :

۱- اسم مذکر (N. Masculin ) : اسم جانداران نر و هر اسم دیگری که علامت le یا un داشته باشد .

           un train Audio. Press to listen! ترن                                          le gagnant Audio. Press to listen!  برنده

۲- اسم مونث (N. Féminin ) : اسم جانداران ماده و هر اسمي كه علامت la یا une  داشته باشد .

          une maison Audio. Press to listen! خانه                                   la peinture Audio. Press to listen!  نقاشی

 براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Mon 6 Jun 2005ساعت 13:28  توسط nevisandeh  | 

 

            اسم بر دو گونه است :

۱- اسم عام Nom commun  اسم عمومي همه انسانها ، جانوران و اشياء است :

                un poisson Audio. Press to listen!  ماهي                      une fleur Audio. Press to listen! گل

 

۲- اسم خاص Nom propre  اسم خصوصي يك فرد ، يك جانور يا يك شئ است  :

                     Alpe          كوه آلپ                      Julie       دختري به نام جولي                 

نكته : اولين حرف اسامي خاص با حروف درشت  ( Majuscule ) نوشته مي شود .

براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكون  كليك كنيد.   

+ نوشته شده در  Mon 6 Jun 2005ساعت 13:9  توسط nevisandeh  | 

     

         اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص ، جانوران و اشياء به كار برده مي شود :

۱- اشخاص  :

         un garçon Audio. Press to listen!  پسر بچه                      les parents Audio. Press to listen!  والدین 

2- جانوران  :

            une chattAudio. Press to listen! گربه ماده                    un chien  Audio. Press to listen! سگ نر        

3- اشياء :

          la cuisine  Audio. Press to listen!     آشپزخانه                 le couteau  Audio. Press to listen!    چاقو    

البته اعمال و امور ذهني هم داراي اسم هستند :

          مبارزه       Audio. Press to listen!     La lutte                   خوبي       Audio. Press to listen!    La bonté

براي شنيدن تلفظ لغات بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

+ نوشته شده در  Wed 1 Jun 2005ساعت 16:42  توسط nevisandeh  | 

        همه واژه هايي كه زبان فرانسه را تشكيل مي دهند كلا به نه گونه مي شوند به همين جهت به آنها اجزاء نه گانه كلام گفته مي شود . اين گونه ها عبارتند از :  

 1. اسم
 2. حرف تعريف
 3. صفت
 4. ضمير
 5. فعل
 6. قيد
 7. حرف اضافه
 8. حرف ربط
 9. صوت

           از بين اين ۹ گروه  اسم ، حرف تعريف ، صفت ، ضمير و فعل در موقعيت هاي مختلف تغيير شكل مي دهند و به همين جهت به آنها متغير (Variable) گفته مي شود ، ولي بقيه ، يعني قيد ، حرف اضافه ، حرف ربط و صوت نامتغيرند (Invariable) .

+ نوشته شده در  Wed 1 Jun 2005ساعت 15:5  توسط nevisandeh  | 

    

     در تهیه و نوشتن مطالب این وبلاگ از سایتها ، كتابها ، CDها و مراجع زیر استفاده شده است  :

۱- http://www.frenchtutorial.com

۲- http://french.about.com

۳- http://www.ielanguages.com

۴- http://www.ielanguages.com

۵- http://www.freetranslation.com

۶- http://www.ambafrance-ir.org  

۷- http://www.bbc.co.uk/languages/french

۸- http://atilf.atilf.fr

۹- http://www.granddictionnaire.com

۱۰- http://elsap1.unicaen.fr

۱۱- http://www.sdv.fr/orthonet

۱۲- http://www.leconjugueur.com

...

+ نوشته شده در  Wed 1 Jun 2005ساعت 14:49  توسط nevisandeh 

      هر زبانی قواعد ویژه ای دارد که درست نوشتن و درست خواندن را می آموزد. زبان فرانسه نیز همانند هر زبان دیگری برای درست نوشتن و درست خواندن قواعد ویژه ای دارد که به آن دستور زبان ( La grammaire) می گویند .

     به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه قواعدی است که از طبیعت زبان بر می خیزد و برای کاربرد درست آن آموخته می شود .

      ساده ترین واحد هر زبان واژه (کلمه ) است که خود از حروف الفبا تشکیل می شود.

  حروف زبان فرانسوی بیست و شش حرف است که بجز آنها حروف زیر هم در این زبان به کار میروند، اما جزء الفبا به حساب نمی‌آیند:

œ à â è é ê ë î Ï ô û ç

 

Audio. Press to listen!   آ Audio. Press to listen! ب Audio. Press to listen! س Audio. Press to listen! د Audio. Press to listen!  اُ
Audio. Press to listen! اف Audio. Press to listen!  ژ Audio. Press to listen! آش Audio. Press to listen! ای Audio. Press to listen! ژی
Audio. Press to listen!  کا Audio. Press to listen! ال Audio. Press to listen! ام Audio. Press to listen! ان  Audio. Press to listen!اُ
Audio. Press to listen! پ Audio. Press to listen! کو Audio. Press to listen! اغ Audio. Press to listen! اس Audio. Press to listen! ت
Audio. Press to listen! اوو  V Audio. Press to listen! و        W Audio. Press to listen! دوبل-و     X Audio. Press to listen! ایکس          YAudio. Press to listen! ایگرگ 

Audio. Press to listen! زد

 

 

  از این حروف ۶ حرف صدادار (voyelle) :                       

A.  E.  I.  O.  U.  Y

و بقیه بی صدا (consonne) هستند .

   براي شنيدن تلفظ حروف بر روي آيكن Audio. Press to listen!  كليك كنيد  .

 

+ نوشته شده در  Tue 31 May 2005ساعت 15:32  توسط nevisandeh  | 

باغ كاخ اليزه در پاريس

 زبان فرانسوی, پس از زبان‌های اسپانیایی و پرتغالی سومین زبان پرگویش ور از خانوادهٔ زبان‌های رومی است.

      جمعا حدود 128 میلیون نفر به این زبان صحبت می‌کنند اما تنها 67 میلیون نفر آنان گویش وران مادری این زبان هستند.

       با این حساب از لحاظ تعدد گویش وران مادری, زبان فرانسوی رتبهٔ هجدهم در جهان را داراست اما از لحاظ گویش وران روزمره رتبهٔ نهم را دارد.

      زبان فرانسوی, زبان رسمی 29 کشور است و می‌‌توان گفت پیش از جنگ جهانی دوم بخصوص در زمینه‌های مثل دیپلماسی,تجارت, و حمل و نقل, زبان بین المللی به حساب می‌‌آمد.

      بسياري از آثار بزرگ ادبيات دنيا به زبان فرانسه است و شاعران ،نمايشنامه نويسان ، فيلسوفان و هنرمندان بزرگي آثار جاودانه اي به اين زبان از خود به يادگار گذاشته اند .

       زبان فرانسه يك زبان بسيار رومانتيك و شاعرانه است و بر خلاف اكثر زبانهاي ديگر داراي لحني خوش و آهنگين در هنگام شنيدن و صحبت كردن مي باشد .

      در كشور ما از ديرباز زبان فرانسه آموزش داده مي شده و در دوره قاجار به عنوان زبان دوم بعد از فارسي بكار مي رفته است ، با اعزام دانشجويان به كشور فرانسه براي تحصيل در رشته هاي مختلف در زمان رضا خان اين اعتبار و گسترش بيشتر از قبل قابل مشاهده بوده است ، تا آنجا كه دانستن زبان فرانسه در خانواده هاي متمول و رجال يك ضرورت محسوب شده و اكثر فرزندان اين خانواده ها از معلمين خصوصي براي آموزش اين زبان بهره مي برده اند .

      در سالهاي اخير نيز استقبال فراواني از اين زبان بعمل مي آيد و دانشگاهها و موسسات خصوصي و غير خصوصي زيادي به آموزش اين زبان مي پردازند ، كه از جمله مي توان كانون زبان ايران را نام برد كه در حال حاضر معتبرترين موسسه با استاندارهاي روز دنيا براي فراگيري زبان فرانسه در ايران محسوب مي شود و در حال حاضر در كليه سطوح خدماتي را به زبان آموزان ارائه ميدهد .

      هر ساله آزمونهاي مربوط به مدارك زبان (دلف و دلف )با همكاري سفارت فرانسه در ايران در اين موسسه برگزار ميشود و اين خود يكي از نقاط مثبت اين موسسه محسوب مي گردد .    

 

+ نوشته شده در  Tue 31 May 2005ساعت 14:46  توسط nevisandeh  |